Cele fundacji

Celem fundacji są zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz lokalnego, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, promocji Rzeczypospolitej za granicą, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych